PRIVACYBELEID VAN HEALTH & SPORTS CLUB VALKENCOURT B.V.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Health & Sports Club Valkencourt B.V. verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Health & Sports Club Valkencourt B.V. of om een andere reden persoonsgegevens aan Health & Sports Club Valkencourt B.V. verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Health & Sports Club Valkencourt B.V., gevestigd aan de Past. Heerkensdreef 15 te Valkenswaard is bij de KvK ingeschreven onder nummer 59412496 en telefonisch bereikbaar op 040-2041885.

2. Welke gegevens verwerkt Health & Sports Club Valkencourt B.V. en voor welk doel?
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht.
b. Adresgegevens (eventueel postadres).
c. Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
d. Digitale pasfoto.
e. Contactgegevens van de contactpersoon in geval van calamiteit (naam en telefoonnummer).
2.2 Health & Sports Club Valkencourt verwerkt in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Uw naam, geboortedatum, geslacht, (post)adres, telefoonnummer, pasfoto en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, de toegangscontrole en voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
b. Uw naam, (post)adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Health & Sports Club Valkencourt B.V.
c. Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d. In het geval van een calamiteit wordt de persoon gecontacteerd, waarvan de naam en telefoonnummer is opgegeven bij aanmelding.
2.3 Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Health & Sports Club Valkencourt B.V en u te informeren over de ontwikkelingen van Health & Sports Club Valkencourt B.V.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Health & Sports Club Valkencourt B.V. gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Health & Sports Club Valkencourt B.V. toe te zenden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Cameratoezicht:
Health & Sports Club Valkencourt B.V. is voorzien van camera’s om uw en onze eigendommen te bewaken. De camerabeelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zullen maximaal 4 weken worden bewaard.

Portretrecht
Regelmatig worden er foto’s en video’s gemaakt van de (deelnemers van) activiteiten binnen Health & Sports Club Valkencourt B.V. Vooraf zal er door de desbetreffende medewerker aan de deelnemer(s) om toestemming worden gevraagd. De foto’s en video’s worden gebruikt als content voor de sociale media kanalen en de website van Health & Sports Club Valkencourt B.V. of gebruikt bij persberichten.

Bijzondere persoonsgegevens
Health & Sports Club Valkencourt B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

  • gegevens over gezondheid
  • gegevens over gewicht
  • gegevens over trainingsdoelen
  • gegevens via wearables

Health & Sports Club Valkencourt B.V. gaat extra zorgvuldig om met deze bijzondere persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan anderen binnen Health & Sports Club Valkencourt B.V. verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben.

3. Bewaartermijnen
Health & Sports Club Valkencourt B.V verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. De fiscale bewaarplicht van zeven jaar is de reden achter de vastgestelde bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Health & Sports Club Valkencourt B.V passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Alle personen die namens Health & Sports Club Valkencourt B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
4.3 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van eerdergenoemde doeleinden. Zo maken wij, voor de verwerking van de (financiële) administratie, bijvoorbeeld gebruik van de software van een derde partij. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst wordt onder andere garantie en uitleg gegeven over de bescherming van de persoonsgegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

5. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
7.1 Via de administratie van Health & Sports Club Valkencourt B.V kunt u schriftelijk/per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Health & Sports Club Valkencourt B.V zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens per e-mail/schriftelijk contact opnemen met de administratie. Dit geldt ook indien u klachten heeft over de wijze waarop Health & Sports Club Valkencourt B.V uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt.
7.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Health & Sports Club Valkencourt B.V uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie [administratie@valkencourt.nl]

8. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Taal