Algemene voorwaarden Health & Sports Club Valkencourt BV

Deze algemene voorwaarden bevatten geen statuten/huis-houdelijk Clubreglement en kunnen niet als zodanig worden beschouwd. De woorden: “lidmaatschap” en “leden” worden slechts gebruikt als synoniem voor een gebruikersrecht.
1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals gehanteerd door “De Club”.
1.2 De Club: Health & Sports Club Valkencourt BV statutair gevestigd te Bergschenhoek alsmede kantoorhoudende te Valkenswaard.
1.3 Clubkey: een persoonlijke pas/sleutel ten bewijze van lidmaatschap van “De Club”.
1.4 Contract: de overeenkomst/lidmaatschap zoals gesloten tussen
“De Club” en een Lid/persoon/bedrijf en komt tot stand door ondertekening.
1.5 Diensten: de diensten die worden geleverd door “De Club” bestaande uit het ter beschikking stellen van Health en Sport faciliteiten.
1.6 KidzzClub: de opvangclub voor kinderen zoals wordt verzorgd door “De Club”.
1.7 Lid (Leden): een wederpartij die een contract is aangegaan met
“De Club”.
1.8 Clubcredit: een op de Clubkey gestort tegoed welke besteedbaar is in “De Club”.
2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan tussen “De Club” en haar Leden.
3. Soorten lidmaatschappen
3.1 4, 26, 52, 104 weken enkel lidmaatschap: individueel lidmaatschap voor een persoon vanaf 18 jaar.
3.2 Ouder kind(eren) lidmaatschap: een (groot)ouder met één of meerdere (klein)kinderen die niet ouder zijn dan 17 jaar.
3.3 Kidzz lidmaatschap: lidmaatschap voor kinderen van 7 t/m 11 jaar zonder combinatie met Enkel lidmaatschap. Tevens voor kinderen (0 t/m 6 jaar) waarvan de (groot)ouders een bedrijfslidmaatschap hebben.
3.4 Teenzz lidmaatschap: lidmaatschap voor kinderen van 12 t/m 17 jaar zonder combinatie met Enkel lidmaatschap.
3.5 Studenten lidmaatschap: lidmaatschap voor ieder die jaarlijks bewijs van inschrijving als voltijd student kan tonen.
3.6 Gezinslidmaatschap:
a) Gezinnen bestaande uit gehuwde ouders, duurzaam samen-
wonende of grootouders, met (klein)kinderen die niet ouder zijn
dan 17 jaar.
b) Gezinscombinatie van ouder/grootouder, meerderjarig kind/ouder
of meerderjarig kind/grootouder, met (klein)kinderen cq.
minderjarige broer(s)/zus(sen).
Aantonen van het bovenstaande kan worden geëist bij inschrijving.
Bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd, vervalt het recht op deelname aan het gezinslidmaatschap bij de eerst volgende verlengdatum van het lidmaatschap.
3.7 Tennis en Yoga gerelateerd: personen die alleen gebruik maken van de tennis- en/of yogafaciliteiten.
3.8 Basic lidmaatschap: individueel lidmaatschap vanaf 16 jaar waarbij alleen gebruik gemaakt mag worden van Valkencourt Basic en virtuele groepslessen.
3.9 Additionele lidmaatschappen: “De Club” biedt de mogelijkheid om extra diensten/faciliteiten af te nemen middels een zogenaamde upgrade tegen een wekelijks vastgesteld tarief. Afhankelijk van de soort faciliteit, is deze periodiek opzegbaar.
3.9.1 Biocircuit: onbeperkt gebruik maken van het Biocircuit is toegestaan na betaling van een eenmalige afkoopsom. Het gebruik is niet overdraagbaar. De onbeperkte aanspraak voor het gebruik van het Biocircuit is voor 1 jaar gegarandeerd. Het onbeperkte gebruik na 1 jaar kan alleen vervallen indien het Biocircuit niet meer aanwezig is op de Club.
3.10 Elk lidmaatschap bevat zijn eigen toegang- en gebruiksrecht binnen “De Club”.
4. Duur van het contract
4.1 Het contract wordt afgesloten voor een vaste looptijd van 6, 26, 52 of 104 weken. Voor het Basic lidmaatschap geldt een contractperiode van 52 weken. Het contract kan aan het einde van de looptijd worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Wanneer de overeenkomst niet met een nieuw ondertekende overeenkomst is verlengd en het contract niet tijdig is opgezegd, geldt het contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd, kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Bij een contractomzetting start de looptijd opnieuw. Het contract van 104 weken kan alleen worden afgesloten nadat een lid een lidmaatschap bij “De Club” van 26 weken of langer heeft doorlopen.
4.2 “De Club” behoudt zich het recht de looptijd aan te passen. Deze
aanpassing zal vooraf worden aangekondigd.
4.3 Opzegging dient als volgt te geschieden: (I) per aangetekend schrijven of (II) door het persoonlijk overhandigen van een ingevuld beëindigingsformulier aan een medewerker van “De Club” die vervolgens een ontvangstbevestiging zal afgeven.
4.4 Tussentijdse beëindiging van een bepaalde tijd contract door een Lid is niet mogelijk behoudens in geval van aantoonbare overmacht (ter beoordeling van de directie van H&SC Valkencourt BV) en enkel met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken (conform artikel 9 Algemene Voorwaarden).
4.5 Het contract inclusief lidmaatschap is strikt persoonlijk maar wel eenmalig overdraagbaar.
4.6 De duur van een tennis gerelateerd contract varieert per afgesloten overeenkomst.

5. Bewijs van lidmaatschap
5.1 Elk Lid is verplicht tegen betaling een Clubkey aan te schaffen.
5.2 Bij elk bezoek aan “De Club” moet de Clubkey worden getoond. Indien de Clubkey is verloren of zoekgeraakt, dient er een vervangende Clubkey tegen vergoeding te worden aangevraagd.
5.3 Het is niet toegestaan dat een derde, anders dan het Lid, gebruik maakt van de Clubkey. Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van “De Club”, zal iemand die niet in bezit is van een geldige Clubkey, “De Club” mogen betreden.
6. Lidmaatschapsgeld
6.1 Elk Lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Lidmaatschapsgelden zijn gebaseerd op weekprijzen. “De Club” kan jaarlijks per januari de lidmaatschapsgelden tussentijds indexeren. Elke aanpassing dient minimaal 1 kalendermaand vooraf te worden aangekondigd.
6.2 Naast het lidmaatschapsgeld is het Lid een startbedrag, een vergoeding voor de Clubkey alsmede een Clubcredit verschuldigd. Voor tennisgerelateerde activiteiten geldt alleen een vergoeding voor de Clubkey. Bij inlevering van de Clubkey, na beëindiging van het lidmaatschap, wordt € 2,50 retour gestort.
6.3 Het Clubcredit betreft een bedrag dat 1x per lidmaatschapsperiode door “De Club” wordt afgeschreven en vervolgens als saldo wordt bijgeschreven op de Clubkey van het Lid. Hiermee kan men betalingen in “De Club” doen en ontvangt men 10% korting op bestedingen in de Club. Op elk moment kan het Lid de Clubkey “opwaarderen” aan de Receptie van “De Club”. Het Clubcredit kan niet worden aangewend voor betaling van lidmaatschapsgelden.
6.4 Het Lid heeft de keus om het Clubcredit na de eerste abonnementsperiode op elk gewenst moment op te zeggen. Deze opzegging dient per mail of schriftelijk te geschieden via een invulformulier verkrijgbaar bij de Receptie. Na opzegging vervalt het recht op de 10% korting wanneer het Lid betaalt met de Clubkey.
6.5 Op verzoek van het Lid, wordt na beëindiging van het lidmaatschap het nog aanwezige Clubcredit saldo retour gestort met een maximum van € 25,00 bij een lidmaatschap van 26 wkn en € 45,00 bij een lidmaatschap van 52 of 104 wkn.
6.6 Betaling van tennis gerelateerde activiteiten vindt plaats middels facturering met of zonder automatische incasso.
7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling van het lidmaatschapsgeld dient te geschieden volgens contract middels een automatische incasso.
7.2 Half jaarlijkse of jaarlijkse betaling van het lidmaatschapsgeld dient te geschieden volgens het contract. Een Lid ontvangt hiervoor een factuur van “De Club” welke dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.3 Bij niet-tijdige betaling is het Lid direct in verzuim, en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar.
7.4 In het geval van niet-tijdige betaling kan “De Club” haar diensten opschorten en heeft “De Club” het recht om een Lid de toegang tot “De Club” te ontzeggen. Zodra een Lid aan zijn/haar volledige betalingsverplichting heeft voldaan kan hij/zij weer gebruik maken van de faciliteiten.
7.5 Wanneer de automatische incasso voor een 2e keer wordt gestorneerd, volgt een 1e aanmaning. Bij uitblijven van betaling volgt een 2e aanmaning waarbij het verschuldigde bedrag wordt vermeerderd met € 2,50 zijnde administratiekosten en bankkosten.
7.6 Indien “De Club” een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde Lid. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.
7.7 Voor het restaurant en additionele diensten (zoals enkele trainingen en bepaalde zwemactiviteiten) en de daarvoor benodigde materialen, dient apart door het Lid te worden afgerekend. Deze diensten zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap.
8. Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
8.1 Leden verplichten zich melding te maken bij verandering van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.
8.2 Een enkel lidmaatschap kan altijd omgezet worden in een gezinslidmaatschap wanneer aan de daarvoor geldende voorwaarden (zie artikel 3.6) wordt voldaan.
8.3 Een gezinslidmaatschap als bedoeld in artikel 3.6 wordt omgezet in twee enkel lidmaatschappen (al of niet met kinderen) als bedoeld in artikelen 3.1 of 3.2 wanneer niet meer aan de voorwaarden van artikel 3.6 wordt voldaan.
8.4 Tijdens vakanties, is het toegestaan het lidmaatschap tijdelijk over te dragen aan een niet-Lid. Activering dient te geschieden via een daar voor bestemd formulier verkrijgbaar bij de Receptie.
8.5 Een Lid heeft de mogelijkheid het lidmaatschap te bevriezen indien
gedurende een periode langer dan een maand geen gebruik gemaakt kan worden van enig faciliteit binnen “De Club” als gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte. Tijdens de periode van bevriezing vindt er geen lidmaatschapsbetaling plaats. Bij her activering van het lidmaatschap, wordt de contractperiode verlengd met dezelfde periode als de bevriezing en wordt de betalingsverplichting weer geactiveerd. De aanvraag voor bevriezing dient schriftelijk plaats te vinden met aantoonbaar bewijs.
8.6 Een Lid heeft de mogelijkheid het lidmaatschap te bevriezen indien
gedurende een periode langer dan twee maanden geen gebruik gemaakt kan worden van enig faciliteit binnen “De Club” als gevolg van een aantoonbare stage of vakantie. Tijdens de periode van bevriezing vindt er geen lidmaatschapsbetaling plaats. Bij her activering van het lidmaatschap, wordt de contractperiode verlengd met dezelfde periode als de bevriezing en wordt de betalingsverplichting weer geactiveerd. De aanvraag voor bevriezing dient schriftelijk plaats te vinden.
9. Tussentijdse beëindiging van het contract/ lidmaatschap
9.1 Gedurende een bedenktijd van twee weken na ondertekening van het contract, heeft het Lid de mogelijkheid om het contract kosteloos te herroepen. Deze herroeping dient schriftelijk te geschieden.
9.2 Het Lid krijgt een ander woonadres welke meer dan 10 kilometer van “De Club” is gelegen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met bewijs van inschrijving waarbij de opzegtermijn van 4 weken geldt.
9.3 Het Lid heeft een aantoonbare blessure of ziekte waardoor het onmogelijk is geworden om van enig faciliteit binnen “De Club” gebruik te kunnen maken. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met doktersverklaring waarbij de opzegtermijn van 4 weken geldt.
9.4 Restitutie is niet mogelijk bij additioneel afgenomen diensten en lessen/cursussen waarvoor separaat dient te worden betaald.
9.5 “De Club” behoudt zich het recht voor het contract door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, indien er voor “De Club” gegronde redenen bestaan.
9.6 “De Club” kan een lidmaatschap onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn indien:
(I) een Lid de Algemene Voorwaarden en/of reglementen van “De Club” ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
(II) een Lid zich misdraagt jegens andere Leden, medewerkers van “De Club”, bijvoorbeeld door het vertonen van incorrect, ruw of agressief gedrag;
(III) een Lid opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van de
Club, medewerkers of andere Leden;
(IV) in geval van een tekortkoming in de nakoming van het contract alsmede deze Algemene Voorwaarden door een Lid, waaronder inbegrepen het niet (tijdig) voldoen aan een betalingsverplichting. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee. In geval van een tekortkoming in de nakoming van een betalingsverplichting is opzegging echter slechts mogelijk na verloop van 30 dagen na
het verstrijken van de vervaldatum en voorafgegaan door een
waarschuwing.
9.7 In geval van een opzegging door “De Club” als bedoeld in artikel 9.5 en 9.6 volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
9.8 Bij overlijden van het Lid, wordt het contract ontbonden en het eventuele restant aan lidmaatschapgeld en Clubcredit gerestitueerd.
10. Kinderen
10.1 Kinderen t/m 11 jaar, dienen te allen tijde te worden vergezeld door een volwassene vanaf 18 jaar.
10.2 Ouders mogen “De Club” niet verlaten tijdens het verblijf van hun
kinderen in de KidzzClub en zij dienen van alle kinderen zo nodig de
noodzakelijke medische of anderszins belangrijke gegevens te
verstrekken aan de dienstdoende toezichthouder(s).
10.3 “De Club” bepaalt de programma’s, groepen of activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen.
10.4 De KidzzClub is alleen toegankelijk voor kinderen t/m 11 jaar van Leden en introducés gedurende een maximale periode van 2 aaneengesloten uren. Indien op één dag meerdere keren gebruik wenst te worden gemaakt van de KidzzClub, dient er tussen de bezoeken van de kinderen minimaal een periode van 2 aaneengesloten uren te liggen.
11. Gedrag van Leden
11.1 Elk Lid ontvangt een exemplaar van het Clubreglement genaamd “Huishoudelijk Clubreglement” en de Algemene Voorwaarden. Elk Lid dient zich aan dit reglement te houden en op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden.
11.2 Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van “De Club”, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende Leden en/of introducés. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd.
11.3 Het is niet toegestaan dat Leden en/of introducés gebruik maken van de faciliteiten van “De Club” indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen.
11.4 Overtreding van de regels zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap als omschreven in artikel 9.6 van de Algemene Voorwaarden.
12. Introducés
Leden kunnen een introducé meenemen. Zij dienen zich in het bezit
te stellen van een dagpas en dienen het verschuldigde
introductiegeld vooraf aan de Receptie af te rekenen. Dezelfde
persoon mag één keer gratis geïntroduceerd worden. Het
Lid is gedurende het verblijf op “De Club” verantwoordelijk voor het
gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Introducés hebben
dezelfde rechten (uitgezonderd gebruik zonnebank en DVD uitleen) en
plichten als het Lid dat hen vergezelt. Het is de verantwoordelijkheid
van het Lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich
conformeert aan de voorwaarden en reglementen van “De Club”. “De Club” behoudt zich het recht voor om:
– zonder opgaaf van reden een introducé de toegang te weigeren;
– zelf gasten op “De Club” uit te nodigen.
13. Tenniscontractanten
13.1 Elke deelnemer aan het tenniscontract dient in het bezit te zijn van een geldige Clubkey. Hiermee verschaft men zich toegang tot “De Club”.
13.2 “De Club” behoudt zich het recht voor de tennisbanen tijdens de (jaarlijkse) contractperiode 2x op doordeweekse dagen en 4x in het weekend op te eisen voor toernooien/evenementen. “De Club” zal als compensatie de contractant voor de verloren uren een waardebon
verstrekken.
13.3 De periode van 25 december tot en met 31 december valt buiten het tenniscontract.
13.4 Opzegging van het tenniscontract dient jaarlijks voor 1 maart schriftelijk te geschieden.
13.5 Voor de overige punten gelden de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
14. Openingstijden en programmering
14.1 “De Club” behoudt zich het recht de openingstijden aan te passen op bedrijfseconomische gronden. “De Club” verplicht zich jegens haar Leden eventuele aanpassingen minimaal 1 kalendermaand voor ingang kenbaar te maken.
14.2 “De Club” is op de volgende dagen gesloten: 1 januari, kerstavond vanaf 16.00 uur, 1e kerstdag en oudejaarsdag vanaf 16.00 uur.
14.3 “De Club” behoudt zich het recht voor de openingstijden en de programmering van aangeboden diensten en faciliteiten tijdelijk aan te passen tijdens vakantieperiodes, feestdagen, ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden of om andere moverende redenen zonder aanspraak op restitutie van lidmaatschapsgelden. Wel zal getracht worden de Leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen.
15. Aansprakelijkheid
15.1 Leden en/of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van “De Club”.
15.2 “De Club” en haar medewerkers zijn behoudens in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder in ieder geval begrepen: vermogensschade, letselschade of overlijden van een Lid of introducé, ontstaan tijdens het verblijf op “De Club”, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
15.3 In het geval een rechter mocht oordelen dat deze aansprakelijkheid wel bestaat dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag aan verzekeringspenningen dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan “De Club” wordt uitgekeerd.
15.4 Leden en introducés wordt aangeraden vooraf een medische keuring te laten doen.
15.5 Zwangere vrouwen en zij die lijden aan hart- en vaatziekte, diabetes of hoge bloeddruk, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten gebruik mag worden gemaakt. Zij die lijden aan genoemde ziekten of aan hoge bloeddruk krijgen het advies geen gebruik te maken van sauna of stoombad.
15.6 Ieder Lid vrijwaart “De Club” voor iedere aansprakelijkheid jegens derden, waaronder begrepen andere Leden, voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in “De Club” ten gevolge van handelen of nalaten van het Lid.
15.7 “De Club” biedt de mogelijkheid om te zwemmen en te baden. Een bezoek aan de baden is volledig op eigen risico. De baden zijn zonder toezicht van badmeesters.
15.8 De baden waar het Lid gebruik van kan maken zijn maximaal 1,25 meter diep. “De Club” wijst er expliciet op dat voor kinderen ook in ondiep water verdrinkingsgevaar kan bestaan.
15.9 Toezicht van een volwassene is vereist wanneer er kinderen aan het zwemmen zijn en valt onder de verantwoordelijkheid van de (groot)ouders/begeleiders.
16. Overige zaken
16.1 De Leden en introducés geven “De Club” toestemming om
fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
16.2 “De Club” is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en/of overige reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
16.3 Voor alle uitingen gelden drukfouten onder voorbehoud.
16.4 Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in de Algemene
Voorwaarden onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen op de overeenkomsten onverkort van kracht.
16.5 “De Club” vraagt om uw persoonsgegevens, waaronder uw gegevens over uw gezondheid. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (sport)advies. Uw gegevens worden dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt.”De Club” zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zal de gegevens niet aan derden verstrekken. Zonder
uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens niet verwerken. Middels ondertekening van het contract, gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.
17. Klachten
Klachten kunnen schriftelijk gericht worden aan; Health & Sports Club Valkencourt BV Pastoor Heerkensdreef 15, 5552 BG Valkenswaard of per mail aan service@valkencourt.nl.
18. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle contracten alsmede alle verplichtingen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.